Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Dieci, pentru perioada 2021-2027

Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura cetăţenilor comunei Dieci servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor. Fiecare generatie îşi are propriile provocări dar şi responsabilitatea de a crea o dezvoltare durabilă, facilitând astfel generaţiilor care vor urma oportunitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru o viaţă împlinită. Pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi s-a întocmit acest document ,,Strategia de dezvoltare economico-socială a Comunei Dieci 2021-2027”. Această strategie trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care autoritatea locală în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii va întocmi planuri realiste de acţiune care să creeze premisele unei dezvoltării durabile a comunei noastre. Procesul de elaborare a strategiei a fost complex și a implicat utilizarea unei game largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale comunei și, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada vizată de aceasta. Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a administraţiei publice locale au generat idei şi opinii valoroase, pe baza cărora s-au conturat elementele strategiei de dezvoltare economico-socială a Comunei Dieci pentru orizontul 2027. Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe promovarea identităţii locale. Propunem un model de dezvoltare economică, care să susţină rezolvarea problemelor sociale precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului ambient şi folosirea tuturor oportunităţilor locale. Strategia de dezvoltare a Comunei Dieci definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală împreună cu principalii actori locali și le-au asumat pentru orizontul de timp 2027. Strategia de dezvoltare reprezintă un document important pentru dezvoltarea viitoare a comunei Dieci, un document de sprijin al administraţiei publice pentru a sluji comunitatea locală. Strategia de dezvoltare a comunei Dieci reprezintă o componentă importantă a Planului de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta comuna în funcţie de dezvoltarea judeţului Arad şi a Regiunii Vest, la accesarea finanţărilor nerambursabile comunitare. Pentru anul 2027 comuna Dieci își propune să devină un nucleu de dezvoltare, cu un mediu economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne.

Comuna Dieci face parte din Județul Arad care la rândul său este parte componentă alături de județele Timiș, Caraș-Severin și Huneadoara a Regiunii Vest. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine un rol deosebit de important în cadrul procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Strategia sau Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 al Regiunii Vest (PDR Vest 2021-2027). Strategia pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027 reprezintă principalul instrument care orientează dezvoltarea pe termen mediu și lung a Regiunii Vest și baza strategică pentru fundamentarea programelor cu finanţare din fonduri europene sau externe, naţionale sau locale. În contextul în care, în perioada 2021-2027, pentru prima dată Regiunea Vest va avea propriul Programul Operațional Regional, elaborat la nivel regional de către ADR Vest în calitate de Autoritate de Management, Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest împreună cu Strategia Regională de Specializare Inteligentă RIS 3 Vest devin principalele instrumente care vor fundamenta accesul la fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune la nivel regional.

Aceste documente strategice trasează direcțiile majore de dezvoltare ale Regiunii Vest în toate domeniile de dezvoltare și vizează reducerea disparităților inter-regionale și intra-regionale și dezvoltarea echilibrată, durabilă și incluzivă a Regiunii Vest. De asemenea, reprezintă baza pentru elaborarea altor documente strategice sectoriale sau locale. Strategia pentru Dezvoltare Regională 2021 – 2027 răspunde nevoilor de dezvoltare de la nivel regional, identificate prin analizele statistice sau consultările parteneriale, dar ține cont și de orientările și tendințele din documentele strategice elaborate la nivel european sau naţional. De asemenea, construiește pe Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2014-2020, pe care o înlocuiește, ducând mai departe unele din obiectivele stategice și măsurile identificate. Strategia pentru Dezvoltare Regională Vest va influența viitoarea distribuție a dezvoltării în cadrul Regiunii Vest, oferind un cadru strategic pentru investiții. Construirea strategiei regionale pleacă de la următoarele premise identificate pentru Regiunea Vest: Regiunea Vest rămâne în continuare o regiune care face parte din categoria celor mai puţin dezvoltate în contextul tipologiei utilizate la nivelul Uniunii Europene, având un PIB situat la 68% din media UE (27). Chiar dacă se menține într-o poziție bună la nivel național la majoritatea indicatorilor economici relevanţi (locul II după București-Ilfov), cu excepția celor sociali, este nevoie și în următorii 8-10 ani de o gamă largă de intervenţii specifice politicii de coeziune, care să acopere majoritatea domeniilor de dezvoltare. Similar perioadei 2014-2020, Regiunea Vest rămâne o regiune cu disparități de dezvoltare inter-regionale accentuate, pe de o parte între mediul urban şi cel rural, pe de altă parte între județele Timiș și Arad, care sunt motorul de dezvoltare ecomomică a regiunii și judeţele Caraș- Severin și Hunedoara, județe industriale, cu foste industrii minieră, siderurgică, metalurgică, energetică și grea nerestructurate, pentru care încă nu s-au identificat soluții economice sustenabile. Provocarea constă în identificarea optimului de dezvoltare bazat pe de-o parte pe tradiţie, iar pe de altă parte pe specializare prezentă.

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1
 • 1.1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere

1.1.1. Modernizarea drumurilor comunale și a străzilor, inclusiv marcare, semnalizare, rigole de scurgere a
apelor pluviale
1.1.2. Amenajarea de alei pietonale, șanțuri și rigole de scurgere în zonele adiacente DJ-urilor care traversează localitățile componente ale comunei
1.1.3. Amenajarea de piste pentru biciclete, amenajarea spațiilor de parcare a mașinilor în zonele rezidențiale
1.1.4. Construirea de noi poduri, podețe, punți pietonale, accese către locuințele cetățenilor în paralel cu reabilitarea, modernizarea celor existente
1.1.5. Amenajarea de alei pietonale noi și reabilitarea trotuarelor în toate localitățile componente ale comunei Dieci
1.1.6. Amenajarea de noi stații de transport în comun și reabilitarea, modernizarea celor existente
1.1.7. Construirea de noi drumuri de acces către exploatațiile agricole și forestiere și reabilitarea celor existente

 • 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

1.2.1. Realizarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în toate localitățile comunei și branșarea gospodăriilor, agenților economici și instituțiilor de interes public la sistem
1.2.2. Realizarea/extinderea sistemului de canalizare în toate localitățile comunei și branșarea gospodăriilor, agenților economici și instituțiilor de interes public la sistem
1.2.3. Construirea unei stații de epurare a apelor reziduale în comuna Dieci
1.2.4. Realizarea/extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în toate localitățile comunei și branșarea gospodăriilor, agenților economici și instituțiilor de interes public la rețea
1.2.5. Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice
1.2.6. Instalarea unui sistem de supraveghere video a celor mai importante locații din comună, în scopul creșterii gradului de siguranță al locuitorilor
1.2.7. Investiții în rețeaua de telecomunicații de pe teritoriul comunei pentru a crește calitatea semnalului pe întreg teritoriul acesteia
1.2.8. Realizarea unei rețele de tip hotspot pentru asigurarea accesului gratuit la internet în spații publice

 • 1.3. Amenajarea teritoriului

1.3.1. Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
1.3.2. Realizarea/actualizarea Planului Urbanistic General
1.3.3. Inventarierea periodică a patrimoniului imobiliar și funciar al comunei și valorificarea eficientă a acestuia pentru a asigura venituri la bugetul local (inclusiv vânzări, concesiuni, închirieri)
1.3.4. Împădurirea terenurilor degradate si în curs de degradare aflate în domeniul public și privat al comunei
1.3.5. Realizarea unor centuri verzi, perdele de protecție forestieră pentru atenuarea efectelor produse de fenomene hidro-meteo periculoare respectiv pentru reducerea poluării
1.3.4. Demararea unor lucrări de decolmatare, regularizare și îndiguire a cursurilor de apă ce tranzitează comuna
1.3.5. Demararea unor lucrări de stabilizare a terenurilor în zonele unde se produc alunecări de teren

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2
 • 2.1. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și a sistemului de iluminat public

2.1.1. Reabilitarea termică a clădirilor publice prin anvelopare, înlocuirea sistemului de încălzire cu unul bazat pe panouri solare, centrale termice pe biomasă, biogaz, pompe de căldură, respectiv alte sisteme de încălzire ce folosesc resurse regenerabile de energie, alături de alte amenajări care generează reducerea consumului de energie termică și electrică, respectiv reducerea poluării
2.1.2. Reducerea consumului de energie electrică în clădirile publice prin montarea de panouri fotovoltaice
2.1.3. Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor vechi pe baza de iluminat incandescent cu corpuri de iluminat ce folosesc energia solară
2.1.4. Dezvoltarea unui parc fotovoltaic

 • 2.2. Îmbunătățirea managementului deșeurilor

2.2.1. Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor prin achiziționarea pubelelor necesare și distribuirea acestora populației și agenților economici
2.2.2 Monitorizarea modului de îndeplinire a prevederilor contractuale de către agentul economic care realizează activitatea de colectare și transport a deșeurilor și luarea măsurilor care se impun în situația nerespectării obligațiilor prevăzute în contract
2.2.3. Editarea unor materiale informative despre colectarea selectivă a deșeurilor și distribuirea acestora populației și agenților economici
2.2.4. Înființare platforme depozitare temporară deșeuri din construcții și demolări și dotare cu concasor
2.2.5. Înființare și dotare platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3
 • 3.1. Îmbunătățirea serviciilor de învățământ și educație

3.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ din comună (creșe, grădinițe, școli) cu echipamente didactice şi echipamente IT
3.1.2. Construirea unor noi unități de învățământ în comună
3.1.3. Asigurarea accesului la internet a tuturor unităților de învățământ de pe raza comunei
3.1.4. Achiziționarea de mijloace de transport specializate pentru transportul elevilor navetiști
3.1.5. Înființarea și dotarea unui centru pentru derularea activităților de tip after-school în scopul prevenirii abandonului școlar
3.1.6. Implementarea unui sistem de recompensare anuală a elevilor cu performante deosebite, precum si a cadrelor didactice care i-au îndrumat prin acordarea de burse sau premii, titluri de excelență, respectiv organizarea unor festivități de premiere, excursii, tabere
3.1.7. Organizarea în cadrul unităților școlare de pe raza comunei a unor programe de tip “a doua şansă” destinate persoanelor care au părăsit şcoala de timpuriu
3.1.8. Derularea în parteneriat cu entități autorizate a unor proiecte focusate pe organizarea unor cursuri de calificare, recalificare adresate populației vulnerabile, în special șomerilor din comună prin accesarea unor programe de finanțare care susțin acest tip de activități

 • 3.2. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială

3.2.1. Construcția și dotarea cu aparatură medicală și mobilier a unui dispensar uman modern în comuna Dieci
3.2.2. Înființarea și dotarea unui centru medical de permanență
3.2.3. Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate adresate populației, în cadrul dispensarului uman (cabinet de stomatologie, cabinet de planificare familială, laborator analize medicale, centru pentru consiliere antialcool, antifumat, etc.)
3.2.4. Amenajarea și dotarea unor cabinete medicale în unitățile de învățământ de pe raza comunei, respectiv reabilitarea și dotarea cabinetelor medicale școlare existente
3.2.5. Construirea de capele mortuare în toate localitățile comunei
3.2.6. Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea specialiştilor în comună (personal medical, personal didactic etc.)
3.2.7. Construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere, cu posibilități materiale reduse sau cele aflate în dificultate
3.2.8. Identificarea unor parcele de teren aflate în proprietatea publică sau privată a comunei și acordarea lor în folosință gratuită tinerilor pentru construcția de locuințe
3.2.9. Înființare și dotare centru permanent de îngrijire pentru persoane vârstnice în Comuna Dieci
3.2.10. Înființare centru de zi pentru persoane cu dizabilități
3.2.11. Accesibilizarea aleilor pietonale și acceselor în instituțiile publice pentru persoanele cu dizabilități
3.2.12. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie

 • 3.3. Dezvoltarea sectorului cultural

3.3.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale de pe raza comunei
3.3.2. Restaurarea, conservarea și valorificarea clădirilor/monumentelor din patrimoniu cultural imobil de interes local, județean, național sau internațional
3.3.3. Amenajarea Muzeului Satului în localitatea Dieci
3.3.4. Organizarea de evenimente culturale şi festivaluri focusate pe promovarea artei populară, meşteşugurilor tradiţionale, dansurilor şi cântecelor populare, gastronomiei locală
3.3.5. Achiziționarea de instrumente muzicale, costume populare în vederea promovării valorilor etno – folclorice locale
3.3.6. Achiziționarea unei scene mobile și a unei instalații de sonorizare și lumini, necesare pentru organizarea în condiții optime a unor manifestări cultural-artistice
3.3.7. Amenajarea unei biblioteci comunale, respectiv modernizarea bibliotecii existente

 • 3.4. Dezvoltarea patrimoniului bisericesc

3.4.1. Reabilitarea și consolidarea lăcașurilor de cult de pe raza comunei
3.4.2. Restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale şi construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces către acestea

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3
 • 3.5. Dezvoltarea facilităților sportive, de agrement și petrecere a timpului liber

3.5.1. Construirea unei baze sportive multifuncționale în comună
3.5.2. Construirea unei săli de sport în comună
3.5.3. Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe diferite categorii de vârstă şi pe diferite ramuri sportive
3.5.4. Construirea unui bazin de înot în localitatea Dieci
3.5.5. Amenajarea și dotarea unui centru comunitar multifuncțional pentru socializare și recreere
3.5.6. Construirea și dotarea cu mobilier specific a unor spații de joacă pentru copii în fiecare din localitățile componente ale comunei
3.5.7. Amenajare zonă de agrement prin reconversia zonei fostei cariere de exploatare a andezitului în comuna Dieci
3.5.8. Modernizarea spațiilor verzi existente în comună și amenajarea de noi spații verzi
3.5.9. Amenajare sat de vacanță în localitatea Crocna

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4
 • 4.1. Crearea unui climat atractiv pentru afaceri prin încurajarea dezvoltării inițiativei private, promovarea inovării și competitivității

4.1.1. Amenajarea unei zone industriale în comună prin identificarea, reglementarea urbanistică (PUG, PUZ), parcelarea, concesionarea / vânzarea terenurilor pentru realizarea de investiții și racordarea la utilitățile publice a acestor terenuri
4.1.2. Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de natura activităţii şi beneficiile pe care aceştia le-ar putea aduce bugetului local
4.1.3. Crearea unui compartiment în organigrama Primăriei pe principiul de funcționare al biroului unic pentru informarea și sprijinirea antreprenorilor interesați să dezvolte afaceri în comună
4.1.4. Organizarea unor sesiuni de informare în parteneriat cu AFIR, ADR, GAL și alte instituții de la nivel județean sau național având ca obiect promovarea surselor de finanțare nerambursabilă active pentru înființarea de noi întreprinderi, respectiv modernizarea celor existente
4.1.5. Organizarea în parteneriat cu alte entități acreditate a unor cursuri de formare pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale
4.1.6. Amenajarea unor piețe acoperite pentru desfacerea produselor realizate de antreprenorii locali dar și cei veniți din exterior
4.1.7. Organizarea unor târguri pentru promovarea produselor tradiționale locale
4.1.8. Promovarea potențialului investițional al comunei prin participarea la târguri, expoziții, misiuni economice
4.1.9. Organizarea unei secțiuni pe pagina de internet a Primăriei cu informații utile investitorilor (facilități existente, surse de finanțare, noutăți legislative cu relevanță pentru mediul de afaceri, model-tip adeverințe, acorduri, avize, etc. )

DIRECȚIA STRATEGICĂ 5
 • 5.1. Îmbunătățirea serviciilor administrației publice locale

5.1.1. Digitalizarea serviciilor administrative prin creșterea numărului și a calității serviciilor electronice oferite de administrația publică locală (informatizarea registrului agricol, emiterii actelor de stare civilă, a actelor emise de compartimentul de urbanism, a adeverințelor, avizelor, acordurilor)
5.1.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administrație (facilitarea plății on-line a taxelor și impozitelor, amenzilor, etc.)
5.1.3. Dotarea cu echipamente moderne, aplicații software dedicate pentru eficientizarea activității personalului din cadrul administrației publice locale
5.1.4. Obținerea certificării ISO pentru serviciile de administrație publică prestate
5.1.5. Dezvoltarea competențelor personalului primăriei prin participarea la cursuri de formare și perfecționare în următoarele domenii: competențe digitale, managementul proiectelor, achiziții publice, urbanism, etc.
5.1.6. Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului paginii de internet a Primăriei Dieci
5.1.7. Inițierea de consultări publice periodice în fiecare dintre localitățile componente ale comunei pentru a obține un feedback vis-a-vis de investițiile derulate în comună, cele previzionate a se desfășura în viitor, propuneri și sugestii legate de dezvoltarea comunei
5.1.8. Dotarea primăriei cu echipamente și utilaje pentru întreținerea domeniului public (întreținerea spațiilor verzi, efectuarea de deszăpeziri, exploatarea fondului forestier aflat în gestiune, transportul diverselor deșeuri rezultate în urma unor lucrări, concasarea deșeurilor rezultate din construcții, decolmatarea șanțurilor și a văilor, etc.)
5.1.9. Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Dieci prin standardizarea elementelor de identitate vizuală (materiale informative, formulare tip, adrese, răspunsuri)

 • 5.2. Îmbunătățirea serviciilor pentru situații de urgență

5.2.1. Amenajarea și dotarea cu echipamente și utilaje specifice a unui centru de intervenție pentru situații de urgență
5.2.2. Asigurarea funcționării rețelei de hidranți în toată comuna
5.2.3. Reactualizarea periodică a planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență

 • 5.3. Parteneriate

5.3.1. Constituirea de parteneriate public-private în scopul implementării cu succes a măsurilor prevăzute în Strategia de dezvoltare economico-socială
5.3.2. Încheierea unor acorduri de înfrățire, protocoale de colaborare cu localități din Uniunea Europeană sau din alte țări
5.3.3. Întărirea cooperării cu alte UAT-uri din țară în cadrul GAL-urilor și a ADI-urilor
5.3.4. Realizarea de schimburi de experienţă și bune practici cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară sau străinătate

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6
 • 6.1. Valorificarea potențialului turistic local prin amenajarea infrastructurii necesare

6.1.1. Construirea/reabilitarea/modernizarea căilor de acces spre obiectivele turistice: drumuri, parcări, poteci marcate, alei pietonale, adăposturi;
6.1.2. Montarea unui sistem de iluminare arhitecturală și semnalizare a obiectivelor turistice
6.1.3. Realizarea unor panouri indicatoare în vederea accesibilizării obiectivelor turistice locale
6.1.4. Amenajare piste pentru practicarea cicloturismului
6.1.5. Organizarea de trasee turistice și semnalizarea corespunzătoare a acestora
6.1.6. Conceperea și realizarea unor materiale de promovare a potențialului turistic al comunei: realizarea unui film de prezentare a obiectivelor turistice, broșuri, pliante, site web de promovare, broşură editată într-o limbă de circulaţie internaţională, etc.
6.1.7. Participarea la târguri județene, naționale și internaționale în domeniul turismului pentru promovarea potențialului și obiectivelor turistice din comună
6.1.8. Crearea unui brand local

Sari la conținut